Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kısaca bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir.

Biyoçeşitlilik Nedir


Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca "biyoçeşitlilik", bir bölgedeki genlerin, türleri, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.

Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olan ekolojik yapılar da dahil olmak üzere tüm kaynaklardaki canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır.

Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir.

Biyolojik Çeşitliliğin Faydaları


İnsanlar, tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyeye, biyolojik çeşitlilik ve zenginlik sonucu ulaşmıştır. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin sağladığı faydalar insan hayatının devamı için gereklidir. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve sanayi alanlarında, temiz su ve hava sağlanmasında kullanılırlar. Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlar.

Biyolojik çeşitlilik, ekosistemleri dengede tutar, gezegeni yaşanabilir hale getirir, insanların sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri destekler.

a) Bitki Çeşitliliğinin Faydaları : Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağa organik madde kazandırır, toprak yorgunluğunu giderir. Diğer canlılara barınma ve beslenme ortamı sağlayarak ekosisteme devamlılık kazandırırlar.

Ülkemize özgü olarak yetiştirilen çam, meşe, palamut, kavak, ardıç türü ağaçlar ormancılıkla ilgili fayda sağlar.

Acur, taflan, çitlenbik, iğde, göleviz, ahlat (yaban armudu), alıç, delice, idris, melengiç, hünnap, üvez, yonca, mürdümük gibi sebze ve meyveler tıp alanında fayda sağlar.

b) Hayvan Çeşitliliğinin Faydaları : İnsanlar, ilk çağlardan günümüze kadar hayvanları avlayarak, evcilleştirerek gıda kaynağı olarak, taşımacılıkta, giyimde ve tıpta kobay amaçlı kullanmışlardır.

Bazı böcekler, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak bitki yaşamının ve çeşitliliğinin sürmesini ve bu sayede ekosistemin sürekliliğini sağlar. Böceklerin önemli bir kısmı, organik maddelerin ayrışmasını ve tekrar toprağa kazandırılmasını sağlar. Bazı böcek türleri de kuşlar, balıklar, sürüngenler gibi hayvanların besin kaynağı durumundadır.

Ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal çevreye uyum sağlamış koyun, keçi, inek, sığır gibi türler hayvancılıkla ilgili fayda sağlar.

Ülkemize özgü olarak bulunan alabalık, kefal ve levrek türü balıklar balıkçılıkla ilgili fayda sağlar.

c) Ekosistem Çeşitliliğinin Faydaları : Doğaya dayalı turizme eko turizm denir. Eko turizm son yıllarda artan bir öneme sahiptir. Teknolojik ilerlemeler ve yaşam biçimine bağlı olarak stres altındaki insanlar, doğada kendini dinlendirmektedir. Milli parklara ve doğaya gidilerek stres atılmaktadır.


Biyolojik çeşitlilik genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği,ekosistem çeşitliliği (proses) çeşitliliğidir olmak üzere üç hiyerarşik kategoride ele alınır:

1. Genetik Çeşitlilik: Bir bireyin sahip olduğu genler tarafından belirlenen genetik bilgilerin Toplamıdır veya bir tür içindeki çeşitliliği ifade eder. Bu çeşitlilik belli bir tür, popülasyon, varyete, alt-tür ya da ırk içindeki genetik farklılıkla ölçülür.

2. Tür Çeşitliliği: Belli bir bölgedeki, alandaki ya da tüm dünyadaki türlerin farklılığını ifade eder. Tür çeşitliliği, bir bölgede mevcut olan canlı türlerinin sayısını ifade eder. Yerküresi üzerinde mevcut olan tür çeşidi sayısının 10 milyon ila 80 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bugüne kadar bu sayının yalnızca 1.6 milyonu (birmilyonaltıyüzbini) bilim adamları tarafından tanımlanabilmiş ve isimlendirilmiştir. Bir bölgedeki türlerin sayısı (yani o bölgenin “tür zenginliği”) bu konuda en sık kullanılan ölçüttür.

3. Ekosistem Çeşitliliği: Bir ekolojik birim olarak karşılıklı etkileşim içinde olan organizmalar topluluğu ile fiziksel çevrelerinin oluşturduğu bütünle ilgilidir. Ekosistem; kendisini topluluk düzeyinden ayıran, kendileri cansız olan fakat canlı topluluklarının oluşumunu, yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini etkileyen yangın, iklim ve besin döngüsü gibi faktörleri de içerir. Ekosistem düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin korunması besin zincirinin ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu düzeyde, yalnızca türlerin veya türlerin oluşturduğu grupların değil, özelliklerin ve süreçlerin de korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik Neden Önemlidir


İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitliliktir. Üretimi yapılan tüm tarım çeşitlerinin, yani kültüre alınmış bitki ve hayvan türlerinin, temeli doğada bulunan yabani akrabalarına dayanır. Günümüzde de yeni tarım çeşitleri elde etmek veya mevcut olanları insanların ihtiyaçlarına göre iyileştirmek (ıslah etmek) için yabani türlerden yararlanılmaktadır. Ekosistemler de yabani türlerin varlılarını sürdürmesi, evrimleşmesi, çeşitlenmesi ve yeni genetik özellikler kazanması için canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ve kendi içlerinde etkileşimleri sonucu, çevresel şartlara da bağlı olarak karmaşık ve herbiri diğerinden farklı yapılar ve işlevler kazanmıştır. Ekosistemlerin sahip olduğu bütünlük ve çeşitlilik, iklim, yağış rejimi, tür sosyolojisi gibi doğal dengelerin devamında önemli işlevler görür.

Gıda ve tarım için önem taşıyan ve giderek azalan canlı kaynaklar, bu gün bir ülkenin sahip olabileceği önemli avantajlar arasında sayılmaktadır. Dünyanın tarım yapılabilecek nitelikteki alanları ve su kaynakları hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. Bilim adamları yakın gelecekte insanların ciddi bir gıda sorunu ile karşı karşıya kalacağı görüşündedir. Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler rekoltesi yüksek yeni tohumluk ve damızlık tarım çeşitlerinin geliştirilmesi için büyük yatırımlar yapmakta ve gıda ticaretini ellerinde tutma yolunda çabalar sarf etmektedir. Bu gelişmeler ışığında, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle genetik kaynaklar anlamında büyük bir güç durumuna gelmektedir. Çünkü çevresel baskılara dirençli ve yüksel üretim potansiyeline sahip çeşitlerin geliştirilmesi için yabani canlı kaynaklardan faydalanılmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Önemi


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin uygulanmasına rehberlik etmek amacıyla ulusal bir strateji hazırlanması yükümlülüğüne yanıt teşkil etmektedir.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin metni, dünyadaki sanayileşme, şehirleşme gibi biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskıları artıran süreçlerin hızlanması ile birlikte doğan ihtiyaç üzerine, 1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından başlatılan ve dört yıl süren bir çalışma sonunda oluşturulmuştur. Rio de Janerio'da 1992 yılında gerçekleştirilen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde biyolojik çeşitliliğin azalmasının önemli bir sorun olduğu ve bu azalmanın uluslararası çaba sarf edilmeden önlenemeyeceği kabul edilmiştir. Zirve, Türkiye'nin de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin aralarında bulunduğu önemli küresel sözleşmelerin imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye bu Sözleşmeyi 1992'de imzalamış ve 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Sözleşme 14 Mayıs 1997 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)'nin üç temel amacını;
• Biyolojik çeşitliliğin korunması,
• Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı;
• Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı oluşturmaktadır.

Sözleşme her ülkenin özel koruma tedbirlerine ihtiyaç duyan biyolojik kaynaklar ile sürdürülebilir kullanım için daha büyük potansiyele sahip olan biyolojik kaynaklarını belirlemesini; koruma ve sürdürülebilir kullanım üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek eylemlerin kategorilerinin ve süreçlerinin belirlenmesini ve izlenmesini gerektirmektedir.
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ülkelerin sınırları dahilinde biyolojik kaynakları üzerindeki hükümranlığını kabul eder. Bu kaynaklara erişim ülkelerin salahiyetinde karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Söz konusu karşılıklı anlaşmalar teknolojiye erişim ve genetik materyallerin kullanımından sağlanan faydaların paylaşımı için de bir temel ve fırsat oluşturmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin genetik kaynakları uluslararası bir anlaşmada bağlayıcı yükümlülüklerle ele alan ilk anlaşma olması, zengin genetik kaynakların sahibi olan ülkemiz için bu Sözleşmenin önemini artırmaktadır.

Taraflar Konferansı Sözleşme'nin karar organıdır. Sözleşme'nin uygulanması ile ilgili kararlar iki yılda bir yapılan Taraflar Konferansında alınır. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO'ların) biyolojik çeşitlilik üzerindeki olası olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması amacıyla, Sözleşme'ye ek olarak Cartagena Biyogüvenlik Protokolü hazırlanmış ve 2003 yılında dünyada yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme altında bu güne kadar çeşitli iş programları ve rehberler onaylanmıştır. İş programları farklı ekosistemleri ele almaktadır. Ekosistemlerin yönetimi ile ilgili olan ve her tematik alanı ilgilendiren sürdürülebilir kullanım, teşvik tedbirleri, genetik kaynaklara erişim ve yarar paylaşımı gibi konularda ise rehberler geliştirilmiştir. İş programları ve rehberler Sözleşmenin uygulanmasında uluslar arası seviyede eşgüdüm sağlanmasını amaçlamaktadır. İş programlarının uygulanması kapsamında ulusal seviyede hedef ve önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir.

Türkiyenin Biyoçeşitliliği ve Önemi


Türkiye biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği göstermektedir. Anadolu, kendi başına ayrı bir kıta olmamakla birlikte, bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine tek başına sahiptir. Bunun nedenleri arasında üç farklı biyoiklim tipinin görülmesi, bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç Biyocoğrafik Bölge (BCB) bulundurması, sahip olduğu topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak alan tiplerinin varlığı, 0-5000 metreler arasında değişen yükselti farklılıkları, derin kanyonlara ve çok farklı ekosistem tiplerine sahip olması, Avrupa ülkelerine göre buzul döneminden daha az etkilenmesi, kuzey Anadolu'yu güney Anadolu'ya bağlayan Anadolu Diyagonalinin varlığı ve buna bağlı olarak oluşan ekolojik ve floristik farklılıklar ile üç kıtanın birleşme noktasında yer alması sayılabilir. Özetle, Türkiye tarım, orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına ve farklı kombinasyonlarına sahiptir.

Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin ülkelerinden olan Türkiye, bu açıdan Avrupa kıtasında dokuzuncu sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir. Türkiye'de, her biri kendi endemik türlerine ve kendi doğal ekosistemlerine sahip birkaç farklı ekolojik bölge bulunmaktadır. Türkiye, 120 memeli, 400'ü aşkın kuş türü, 130 kadar sürüngen, 400'e varan balık türüyle, biyolojik çeşitlilikte tür çeşitliliği açısından çok zengindir. Öte yandan, Türkiye sulak alanlar açısından zengin bir ülkedir.

Biyocoğrafik bölgelerden Avrupa-Sibirya Biyocoğrafik Bölgesi Kuzey Anadolu'da boydan boya ve Trakya Bölgesinin Karadenize bakan kısımlarında uzanmaktadır. En yağışlı iklim bölgesidir, geniş kısmı ormanlarla kaplıdır. Akdeniz Biyocoğrafik Bölgesi, Akdeniz'e kıyısı olan tüm yöreler ile Trakya'nın batı kısımlarını kaplar ve çok farklı ekosistem tipleri içerir. İran-Turan bölgesi, Biyocoğrafik Bölgelerin en genişidir ve Orta Anadolu'dan başlayarak Moğolistan'a kadar uzanır. Bölgede karasal iklim ve step bitkileri baskındır.

Ülkemizin Biyolojik Zenginlikleri


Ülkemizin Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi görmesi, ayrıca çok değişik iklim ve coğrafi yapıya sahip olması nedeniyle, bitki ve hayvan türleri bakımından oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Türkiye’de 120 memeli, 413 kuş, 93 sürüngen 18 kurbağagil, 276 deniz balığı, 192 tatlı su balığı ve 60–80.000 böcek türünün bulunduğunu bilinmektedir. Yine ülkemiz bitki türleri bakımından da oldukça zengindir. Bütün Avrupa kıtasında 12.000 bitki türü bulunmasına karşın ülkemizde 9.000 bitki türü bulunmakta ve bu türlerin % 30’u dünyada sadece Türkiye’ de bulunmaktadır. Oldukça fazla sayıda bitki ve hayvan türünün tanımlandığı yer ve anavatanı ülkemizdir. Tüm bu yönleriyle Türkiye, biyolojik çeşitlilik bakımından bir kıta özelliği göstermekte olup dünyada eşsiz bir yere sahiptir.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması


Biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğidir. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkiler kardelen ve salep yapımında kullanılan orkidelerdir. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, bozayı, Ankara keçisi, Tuj koyunları, alageyik, sülün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardandır.

İster bitki ister hayvan olsun bu canlıların nesillerinin konuna altına alınması için tabiat parklarının, doğal yaşam alanlarının oluşturulması, organik tarımın tercih edilmesi ve insanların bu konularda eğitilmesi gerekmektedir.

Çiftçiler aşırı otlatmanın, bitkilerin aşırı toplanmasının, ormanların arazi kazanmak amacıyla tahrip edilmesinin biyolojik çeşitlilik açısından olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir. Kıyı habitatlarının tahrip edilmesi, balıkçılığın ve avlanmanın aşırı ve kontrolsüz yapımı engellenmelidir. Ayrıca bu türlerin korunması ve denetimi için mekanizmalar geliştirilmelidir.

Biyolojik çeşitlilik tüm dünyanın ortak zenginliğidir. Bugünün ihtiyaçlarını karşılayarak gelecek kuşaklara da bu çeşitliliği aktarabilmek amacıyla biyolojik çeşitliliğin korunması gereklidir.


Biyolojik Çeşitliliğin Önemi Resimleri

 • 8
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 8
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 6
  Biyolojik Çeşitliliğin Önemi 3 yıl önce

  Biyolojik Çeşitliliğin Önemi

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi Sunumları

 • 5
  Önizleme: 2 ay önce

  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ SLAYT SUNUM PPTX POWERPOINT

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKstyle.visibility

  2. Sayfa
  EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİBİYOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİBİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YOK OLMA NEDENLERİBİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMİHAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMİBİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  3. Sayfa
  Biyolojik Çeşitlilik Nedir ?Biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini ifade etmektedir. "Biyolojik çeşitlilik" kavramı ilk kez Eliot Korse ve arkadaşları tarafından ortaya atılmış olup, çeşitlilik üç aşamada tanımlanmıştır; genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği. "Genetik Çeşitlilik" bir tür içindeki çeşitliliği ifade etmektedir. Belli bir tür, popülasyon, varyete, alttür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  4. Sayfa
  EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ“Ekosistem Çeşitliliği” Bir ekolojik birim olarak karşılıklı etkileşim içinde olan organizmalar topluluğu ile fiziksel çevrelerinin oluşturduğu bütünle ilgilidir. Ekosistem; kendisini topluluk düzeyinden ayıranken dileri cansız olan fakat canlı topluluklarının oluşumunu, yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini etkileyen yangın, iklim ve besin döngüsü gibi faktörleri de içerir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  5. Sayfa
  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİİnsanoğlunun günümüzde ve gelecekte biyolojik çeşitliliğe olan gereksinimi kaçınılmazdır. Çünkü insanlar barınma, giyinme, ilaç ve beslenme gibi çeşitli kullanım amaçları olan bitkiler ve bu bitkilerden beslenen hayvanlar sayesinde yaşamlarını sürdürmektedir. İnsanoğlunun parçası olduğu ve varlığını sürdürebilmesi için temel desteği sağlayan ekosistemlerle uyumlu ve denge içinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi için yani sürdürülebilir kalkınma için, biyolojik çeşitlilik de sürdürülebilir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  6. Sayfa
  Dünya yüzeyinin sadece %3'ünü oluşturan tarım alanları erozyon, yoğun kentleşme ,endüstrileşme, tuzlaşma gibi giderek problemlere paralel olarak hızla azalmakta olduğundan dünya tarımı ve dolayısıyla insanların beslenmesi çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Ayrıca, dünyada birçok bitkisel madde yapay olarak elde edilmiş (sentetik lif, sentetik kauçuk vb.) olmasına karşın, dünyadaki insanların üçte birinin beslenmesi için gerekli olan çeltik, buğday, mısır ve patates gibi bitkisel besin maddeleri sentetik olarak elde edilememiştir. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  7. Sayfa
  Klasik ve modern ıslah yöntemleri kullanılarak, yeni çeşitlerin geliştirilmesiyle tarımsal üretimin arttırılması çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu amaçla geliştirilen yeni çeşitlerin özelliklerinin iyileştirilmesi için kullanılan yegâne kaynağın "gen kaynakları" olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Gelecekte değişen biyotit ve abiyotik koşullara karşı yeni çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılacak olan ve oldukça geniş genetik çeşitliliğe sahip gen depolarının yabani veya ilkel çeşitler olarak da adlandırılan gen kaynakları olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  8. Sayfa
  Günümüzde insanlığın ortak sorunlarından birisi de biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. Biyolojik çeşitlilik, sadece doğal kaynakların bozulmasından değil, sosyal ve ekonomik şartlar neticesinde belirli insan faaliyetleri yüzünden gün geçtikçe daha fazla oranda tahrip ve hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.Bu stratejik kaynakların herhangi bir parçasının yok olması bütün dünya milletleri yoksullaşmaya yol açacaktır. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik, dünya mirasının istisnai öneme sahip bir parçasıdır.Yeryüzünün yeri doldurulamaz bir parçası olan; bilim, kültür ve ekonomik açıdan giderek değerleri artan canlı türleri özellikle ticaret ve kaçakçılık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır…style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  9. Sayfa
  Biyolojik çeşitliliği ve dolayısıyla insanlığın geleceğini tahrip eden insanoğlu için belki de en acı olanı, çevreyi güzelleştirmek, orman alanları yaratmak, çevre dostu olmak adına genetik çeşitlilik ve ekolojik çeşitliliği içeren biyolojik zenginliklerin yok edilmesidir. Biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıyan alanlarda arazide dikkate bile almadığımız bir ot, o alana diktiğimiz binlerce fidandan çok daha değerlidir. O halde biyolojik çeşitliliğin korunması için önem arz eden alanların koruma altına alınması tahribi önlediği gibi insanlığın geleceğini de muhafaza altına alacaktır.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  10. Sayfa
  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YOK OLMA NEDENLERİBiyolojik çeşitliliğin giderek yok olması, genetik çeşitliliğin de yok olması anlamına gelmekte olup, bu durumda genetik çeşitliliğe sahip olmayan canlı türleri, değişen çevre koşullarına ayak uyduramayıp tükeneceklerdir. Bu olaya “genetik kaynak erozyonu” adı da verilmektedir. Önceleri genetik kaynak erozyonunu tetikleyen iklim koşulları iken, günümüzde insan müdahaleleri bunun yerini almıştır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  11. Sayfa
  BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMİBitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağa organik madde kazandırır. Tarih boyunca 3000 kadar bitki türünün beslenmede kullanıldığı ve bunların % 30 ‘unun gıda üretiminin çoğunu karşıladığı belirtilmektedir. Geri kalan türlerin de tarım için önemi büyüktür. Bugün Genetik Mühendisliği ve Biyoteknolojideki ilerlemeler sonucu, günümüzde kullanılan çeşitlere yabani akrabalarından gen aktarımı yapılarak zararlı böcek, hastalık, yabancı otlar ve kuraklığa dayanıklı yeni çeşitler elde edilmektedir. Bugün, tarımda kullanılmayan doğada bulunan birçok bitkinin gelecekte tarımda kullanılma potansiyeli vardır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  12. Sayfa
  HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMİİnsanlar, ilk çağlardan günümüze kadar hayvanları avlayarak, evcilleştirerek gıda kaynağı olarak, taşımacılıkta, giyimde ve tıpta kobay amaçlı kullanmışlardır. Yine kültüre alınan hayvanların yabani akrabaları, hayvan ıslahında kullanılmaktadır. Böceklere bakıldığında 1.200.000 böcek türünden, ancak 750 tür kültür bitkilerinde zararlı olmaktadır. Geri kalan türler bizim için faydalı türlerdir. Bunlardan bazıları tarımda zararlı türlerin üzerinde beslenerek bu türlerin savaşımında kullanılmaktadır. Bitkilerin büyük çoğunluğu tozlaşma için böceklere gereksinim duymaktadır. Böcekler, bitkilerin tozlaşmasını sağlayarak bitki yaşamının devamlılığı ve çeşitliliğine olanak vermekte ve ekosistemin devamlılığını sağlamaktadır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  13. Sayfa
  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi1992 BM Rio Zirvesi’nde biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedef alan sözleşmedir. 1992 Rio Çevre Zirvesi’nin en somut sonuçlarından birisi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin imzaya açılması olmuştur. 1994 yılında yeterli sayıda ülkenin yasama organlarınca onaylanarak yürürlüğe giren sözleşme, TBMM tarafından Aralık 1996’da kabul edilmiştir. Böylece ülkemiz antlaşmaya taraf olmuştur. Bağlayıcı bir sözleşme olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi taraflarına bazı yükümlülükler getirmektedir. Bunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:  Ulusal stratejilerin belirlenmesi, bir eylem plan ve programının oluşturulması. Biyolojik çeşitliliğin acil olarak korunma gereksinimi olan türlere veya mekanlara öncelik verilerek izlenmesi. Koruma alanlarının belirlenmesi ve kurulması Koruma altına alınmayan bölgelerde de doğa ve kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik ilkesinin geçerli olması.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  14. Sayfa
  Sözleşmenin uygulanması için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması. Halkın biyolojik çeşitliliğin değeri ve önemi konusunda eğitilmesi. Bu konuda yapılan araştırmaların ve bulguların ülkeler arasında serbestçe paylaşılması Kalkınmış ülkelerin, biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi için kalkınmakta olan ülkelere gerekli parasal ve teknik yardımları sağlamaları. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından GEF mali desteğiyle ve ilgili bütün kurum ve kuruluşların yanı sıra çeşitli üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2007 yılında hazırlanmış ve 2008 yılında ilgili kurumlara dağıtılmıştır.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  15. Sayfa
  BİTİR..T.CÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞIeyd@cob.gov.trİlköğretim Öğrencileri Sunu Yarışması 2010Adı Soyadı: Şule YAVUZKatıldığı İl: KASTAMONUOkulu: Kayı İlköğretim OkuluSunu deponuz: http://sunuindir.blogspot.com

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Yok Oluşu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Yok OluşuBiyolojik çeşitlilik: belli bir alanda bitki ve hayvan türlerinin toplam sayısı

  2. Sayfa
  TÜRLERİN YAPISI & BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKBiyolojik çeşitlilik en önemli doğal kaynaklardan birisi olmasına rağmen, tam olarak değeri verilmemiş ve potansiyeli tamamen kullanılmamıştır. Biyolojik çeşitlilik üç faklı kavramı içine alır; tür içindeki genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği (farklı tür sayısı) ve ekosistem çeşitliliği. Biyolojik çeşitlilik, insan ve diğer canlıların yaşayabilmesi için hayati destek sağlamaktadır. Farklı türler ve onların genetik farklılığı aynı zamanda endüstriyel, tarımsal ve tıbbi ürünler sağlamaktadır. Biyolojik çeşitliliğin azalması, dünyadaki tür sayısının azalması gelecekte ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünün kaybolmasına neden olmaktadır.

  3. Sayfa
  Şimdiye kadar bilinen tanımlanmış ve kaydedilmiş canlı tür sayısıBöcekler54%Hayvanlar 20%Bakteri 4%Fungi 5%Alg 2%Bitkiler 18%Protozoa 2%

  4. Sayfa
  Distribution of biodiversityOrganizmaların büyüklüğü tür sayıları ile ölçeklendirilmiştir.Mammals are located in front of the insect’s mandibles.Figure 15.5a

  5. Sayfa
  Dünyada Ne Kadar Bitki ve Hayvan Türü Vardır ?Dünyada kaç türün olduğu tam olarak bilinmemektedir, bakteri ve virüsler hariç tutulduğunda 10 milyon farklı türün olabileceği tahmin edilmektedir. Şu ana kadar 1.4 milyon tür tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Bunların içinde 250 bin bitki türü, 42 bin omurgalı hayvan, 20 bin kelebek ve 750 bin diğer böcek türü bulunmaktadır. Büyük çoğunluk halen bilinmemektedir. İnsan yaşamını sürdürebilmek için çeşitli bitki ve hayvan türlerine bağımlıdır. Farklı toplumlar pek çok çeşit bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizmaları yaşamlarında kullanmaktadır. Bazı türler faydaları tam olarak bilinmeden varlıklarını sürdürmekte veya diğerleri ileride ortaya çıkabilecek problemlere çözüm olacaktır. Örneğin yeşil devrimle genetik olarak uniform, yüksek verimli bitkiler geliştirilmiş fakat, sonradan bunların hastalık ve zararlılara çok duyarlı oldukları gözlenmiştir. Hastalık ve zararlılara dayanıklılık genleri bu bitkilerin yabani atalarından alınarak melezlenmiş ve dayanıklılık tekrar sağlanmıştır.

  6. Sayfa
  Türlerin Orijin MerkezleriTürkiye 2 gen merkezinin içinde yer almaktadır

  7. Sayfa
  Biyolojik Çeşitlilik Bölgeleri-Hotspots

  8. Sayfa
  Türlerin YapısıBiyolojik toplumların en karakteristik özelliği büyük sayıda fertlerle veya büyük biyolojik kütlelerle temsil edilen türlerin sayısının nispeten az, buna karşın fertleri nadir olarak bulunan türlerin sayısının ise nispeten fazla olmasıdır. Örneğin ormanlık bir alanda 50'den fazla ağaç türü bulunduğu halde, kerestelik ağaçların % 90'ı 5-6 türden meydana gelir. Bir çayırlık arazide otların % 24'ünü bir tür teşkil eder. Her birinin sayısı toplamın yüzde birinden de az olan 20'den fazla tür bulunabilir. Bunların toplam sayısı bile en fazla rastlanan türün sayısının altında olabilir. Bir toplulukta sayısı fazla olan türlere hakim türler denir. Bu fonksiyonel bir gruplamadan ziyade, ekolojik bir gruplandırmadır. Bu nadir bulunan türlerin önemsiz olduğunu göstermez. Her hangi bir ekosistemde baskın bulunan organizmaların morfoloji ve biyolojilerini inceleyerek, o bölgenin fiziki çevre koşulları hakkında oldukça doğru sonuçlara varılabilir. Örneğin bir ekosistemdeki bitki örtüsü seyrek, bitkilerin çoğunluğu küçük, dar ve sert yapraklı ve odunsu bir yapı gösteriyorsa burada kurak iklim koşullarının var olduğu çıkarılabilir.

  9. Sayfa
  Türlerin YapısıTabii topluluklar insanı hayrete bırakan sayıda tür ihtiva ederler. Bunların sayısı o kadar çoktur ki, örneğin bir kilometrekarelik bir orman veya deniz parçasında bulunan bitki, hayvan ve mikroorganizmaların bütün türlerinin şimdiye kadar tanımlanmış ve kataloğa işlenmiş bilgisi bulunmamaktadır. Bununla beraber yakından tanınan hakim bir kaç tür üzerinde çalışılarak ekosistemi iyi bir şekilde anlamak mümkündür.Herhangi bir yaşama ortamında türlerin ne şekilde dağılım gösterdiğini bilmek ekolojist için büyük önem taşır. Örneğin uzun süren bir kurak dönem, sayıları az olan türlerin yok olmasına neden olabilir. Geriye az sayıda tür kalır ve bunlar simetrik bir dağılıma sebep olur. Bir akarsuyun insanlar tarafından kirletilmesi, veya ormanda böcek öldürücü ilacın yüksek dozlarda kullanılması gibi tesirler de türlerin dağılımı üzerinde buna benzer etkiler meydana getirir.

  10. Sayfa
  İnsanlar Ekosistemleri Basitleştirirken DOĞA ÇEŞİTLİLİKTEN YANADIR Genel olarak küçük organizmalarda çeşitlilik, büyüklerden daha fazladır. Bir ormanda küçük böcek ve kurtçukların tür sayısı, memeli hayvanlardan çok daha fazladır. Bir balık yetiştirme havuzunda olduğu gibi türlerin seçilmesi üzerinde insanın kuvvetli etkisi vardır. Buna rağmen bu durumda da fertleri çok olan türlerin sayısının az olacağı, buna karşın fertleri az olan çok sayıda tür olacağı söylenebilir. İyi bakımlı bir mısır tarlası dışarıdan tek türe sahipmiş gibi görülürse de, yakından incelendiğinde küçük bitkilerin bir çok türleri olduğu görülecektir. Laboratuvarda bile tek bir türe ait saf bir kültür hazırlamak zordur. Mümkün olsa bile bu durumu muhafaza etmek için sürekli kontrol ister. Saf kültürlerden elde edilen bilgiler türlerin besin maddeleri ve diğer gerekli ihtiyaçlarının anlaşılması için uygulanabilir. Bununla beraber doğada saf kültür şartları asla mevcut değildir.

  11. Sayfa
  Populasyon DağılımıBir toplumda fertlerin mekandaki dağılma tarzı toplum yapısı bakımından önemlidir. Türler genellikle üç farklı model şeklinde dağılım gösterir.a. Rastgele dağılım: Burada bir ferdin herhangi bir mevkide olma ihtimali, başka bir yerde bulunma ihtimali ile aynıdır. Yalnız yaşayan böcekler ve bazı bitkiler bu tür dağılım gösterir.b. Uniform dağılım: Burada bir mısır tarlasındaki mısır saplarında olduğu gibi, fertler keyfi bir şekilden ziyade, daha muntazam olarak dağılırlar.c. Küme şeklinde dağılma: Burada da fertler rast gele değil, muntazam olarak dağılır. Bir bitki demeti veya bir kuş sürüsü gibi. Doğada topluluklar bu değişiklikleri gösterirken, genelde gruplar halinde bir arada yaşarlar. Gruplar halinde yaşamanın avantajını kullanırlar.

  12. Sayfa
  Küme DağılımKaynakların eşit dağılım göstermemesi, sosyal davranış, güvenlik ihtiyacı sonucu doğada sıkça görülen bir dağılım şeklidir.

  13. Sayfa
  Uniform DağılımPopulasyondaki türlerin kıt kaynaklara karşı etkileşim sonucu ortaya çıkarÖrneğin çöl bitkilerinin kökleri çöllerde su ve mineral için rekabet eder. Penguenlerin kayalıklarda yuva ihtiyacı yine bu şekilde dağılım göstermelerine neden olur.

  14. Sayfa
  Rastgele DağılımBireyler arasında çekicilik veya iticilik yapan hiçbir faktör yokturNadir görülür, çevre baskısının olmadığı yerlerde ortaya çıkabilirÇoğunlukla bitkiler arasında görülür (Neden?)İnsanlar hangi dağılımı gösterir?

  15. Sayfa
  Tür Çeşitliliği İndeksleriEkosistemi tanımlamak ve karakterize etmek için onun tür yapısının ortaya koyulması gereklidir. Ekosistemde tür yapısının belirlenmesi için örnek alanının büyüklüğü, en az tüm türlerin yayılış alanını içine alacak kadar olmalıdır. Kara ekosistemlerinde bitki topluluğunun yapısına göre, ideal örnek alanı ağaçlarla kaplı ormanlarda 500-2500 m2, çayırlarda 10-25 m2, meralarda 5-10 m2, yosun ve liken vejetasyonunda 0.1-1m2 civarındadır. Örnekleme yöntemleri karasal, denizsel ve iç su ortamlarında farklıdır. Belirlenmek istenen türlerin yapısına göre örnekleme yöntemleri geliştirilmiştir. Yaşama ortamlarında süreklilik devamlı değildir. Sıralı değişim (suksesyon), doğal afetler, kirlenme ve yangın gibi nedenler dengeyi her zaman bozabilir. Böyle değişikliklerin takibi, yeni türlerin diğerleri ile yer değiştirmesinin boyutları tür indeksleriyle anlaşılır duruma gelir. Bir populasyonun durumunu araştırırken çok yıllık olması önemlidir. Özellikle kirlenmeye karşı tür indekslerinin belirlenmesinde yıllar arasında farklılıklar olduğu izlenir. Bu nedenle değişik ekosistemler farklı zamanlarda tür çeşitliliği yönünden araştırılmalı, eski durumları ile karşılaştırılarak, farklılığın nedenleri ortaya koyulmalıdır.

  16. Sayfa
  Tür Çeşitliliğiiki bileşeni vardır:Tür zenginliği: habitatta var olan farklı türlerin sayısıOransal çokluk: her türün yaşayan toplam birey sayısı

  17. Sayfa
  Tür Çeşitliliği

  18. Sayfa
  Tür çeşitliliği indeksiShannon Wiener Index: sH’ = -∑pi logepi i=lH’ = Tür çeşitliliği indeksi.pi = Herbir türün toplam içinde yüzde oranı.loge = pi türün doğal logaritması.s = Toplumdaki tür sayısı.ÖrnekH= 0.25*log(0.25)+ 0.25*log(0.25)+ 0.25*log(0.25)+ 0.25*log(0.25)= 0.6H= 0.80*log(0.80)+ 0.05*log(0.05)+ 0.05*log(0.05)+ 0.10*log(0.10)= 0.3

  19. Sayfa
  Tür Çeşitliliği İndeksleriSimpson's Diversity IndexSpeciesNumber (n)n(n-1)Woodrush22Holly (seedlings)856Bramble10Yorkshire Fog10Sedge36Total (N)1564D = 0.3 (Simpson's Index) D değeri büyüdükçe çeşitlilik azalır

  20. Sayfa
  Çeşitliliğin ÖnemiEkosistemde neden fertlerinin sayısı az olan bu kadar çok tür vardır? Bu kadar fazla tür küçük sayılarda nasıl mevcudiyetini sürdürmektedir? Bu nadir türler ekosistemde hangi rolü oynamaktadır? Bu trofik kademede sadece bir tür veya bir den fazla tür bulunsaydı ne gibi bir fark meydana gelirdi? Bir araya geldiğinde oldukça fazla yer tutan veya kaynakları tüketmede rekabete giren türler yerine, çevreye en iyi uyum sağlayan bir kaç tanesi hariç hepsini yok etsek, insana en faydalı bir kaç tanesini bıraksak ne olur?Türlerin çeşitliliği sayesinde toplumun hayatta kalma gücü yani stabilitesi artmaktadır. Nekadar çok tür bulunursa, değişen şartlara-bu değişiklikler ister iklimde, ister diğer faktörlerde olsun; ister kısa ister uzun süreli bulunsun- adapte olma gücü de o kadar fazla olmaktadır. Başka bir ifadeyle, gen havuzu ne kadar büyük ise adaptasyon potansiyeli de o kadar büyük olmaktadır.

  21. Sayfa
  Çeşitliliğin Önemiİnsan zirai ekosistemi planlarken, aralarında uyumlu ve çeşitli türlere sahip olan doğal ekosistemin durumunu göz önüne almalıdır. Yüksek verimli olduğu için bir kaç buğday çeşitine veya bir kaç hayvan cinsine bağlı kalınması ve bütün ekosistemin bir kaç tür halinde basitleştirilmesi risklidir. Ani bir hastalık veya iklim değişikliği olursa, bu özel türlerin ortadan kaldırılması tehlikesi söz konusudur. Hepsinden çok ekolojinin incelenmesi hayatın bütün şekilleri için sağlıklı koşulların sağlanması gerektiğini bize öğretmektedir. Faydasız gibi görülen bir çok organizmanın günün birinde faydalı olduğu anlaşılmaktadır. Biyosferin bir bölümü çok ağır kirlenme durumlarına bile dayanıklı olan ve durumun daha da kötüleşmesini önleyen pek çok organizma türleri ile dolu olması insan için bir şanstır. İnsan parazit ve zararlı bir kaç tür hariç toptan imha yolunu değil, tabiatın kontrol ve faydalanılması konularını daha fazla düşünmelidir. Şu veya bu türün muhafazası değil ekosistemin korunması, akla en uygun yaklaşımdır.

  22. Sayfa
  Genetik Çeşitliliğin Bilimsel Açıdan ÖnemiGenetik mühendisliğinde bir organizmadan elde edilen gen faklı bir türe transfer edilerek kullanılmaktadır. Örneğin insan insulini geni bakteriye nakledilmiş, bu bakteri diabet hastaları için insulin üretmektedir. Genetik mühendisliği ile daha verimli bitki ve hayvansal ürünler ve tarım ilaçları üretilmektedir. Günümüzde bir organizmadan izole edilen gen başka bir organizmaya nakledilebilirken, yeni bir gen üretilememekte, ancak genetik çeşitlilikten faydalanılmaktadır. Genetik çeşitlilik sadece günümüzde var olan problemlerin çözümü için değil ileride ortaya çıkabilecek problemlerin de çözümü olabilecektir.

  23. Sayfa
  TRANSGENİK ÇEŞİTLER NASIL ELDE EDİLMEKTEDİR?Enzimler ile istenilen gen kesilerek bakteriye (Agrobecterium tumefaciens) aktarılır. Bakteri yardımıyla gen istenilen bitkiye transfer edilir.Transgenik BitkiDoku kültürü uygulamalarıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  Tıbbi, Zirai ve Endüstriyel ÖnemiÖzellikle bitkisel genetik kaynaklar eczacılık için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde halen ilaç etkili maddesinin % 50'si bitkisel kaynaklardan sağlanmakta, yeni çözümler bitkilerde aranmakta ve bulunmaktadır. İnsanlar beslenmeleri için bitki ve hayvanlara bağımlıdır fakat, halen çok az bir kaynak kullanılmaktadır. Belki şu anki gıdalara nazaran daha zengin besleme kapasiteli bitki ve hayvanlar mevcuttur. Örneğin Güney Amerika orijinli quinoa, görünüm ve tat olarak pirince benzemekte fakat, protein oranı daha yüksek ve daha dengeli besin içermektedir. Ateş böceği antiviral bir madde, diğer bazı böcekler mantar öldürücü kimyasallar, doğum kontrolü sağlayabilecek stroidler üretmekte bunları kullanımı ileride mutlaka bulunacaktır.

  25. Sayfa
  Estetik ve Etik DeğeriYaban hayatı sadece insanların yaşam ve fiziksel konforunu değil, rekreasyon, ilham kaynağı ve ruhsal dinlenmelerini sağlamaktadır. Doğal dünya sahip olduğu tür çeşitliliği yönünden güzeldir. Doğanın güzelliği sanatçıların tamamına ilham kaynağı oluşturmakta ve doğayı yansıtan eserler ortaya koymalarına neden olmaktadır.Tür çeşitliliğinin azalması en fazla toplam türlerin % 40'ını barındıran tropikal alanlarda tehlike altındadır. Uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmaya çalışılmasına rağmen, bu bölgelerde habitatlar artan oranlarda tahribata maruz kalmakta, türlerin teşhis edilmeden kaybı söz konusudur.

  26. Sayfa
  Ekosistem ve biyolojik çeşitliliğinin Faydaları: polinasyon Türkiyede, Arı polinasyonunun Dolar cinsinden değeri bir milyar dolar olarak hesaplanmaktadır

  27. Sayfa
  Ekosistemin Faydaları: sulak alanlarDeğeri 100,000 $ / 5 dekar/ yılSuların arıtılması ve balık üretimi

  28. Sayfa
  Doğal Ekosistemlerin Faydaları

  29. Sayfa
  Doğal Ekosistemlerin Faydaları

  30. Sayfa
  Ekosistemlerin sağladığı hizmetlerin tahmin edilen küresel değeri$33 trilyon/yıl (hiçbir ödeme yapmadan sağladığımız ürün ve hizmetler ).Küresel ekonomide ticareti yapılan ürün ve hizmetler = $18 trilyon/ yıl.

  31. Sayfa
  Türlerin yok olma nedenleriPrimary causes spell “HIPPO”:• Habitat alteration – habitat tahribatı• Invasive species – istilacı türler• Pollution - kirlilik• Population growth – nüfus artışı• Overexploitation – aşırı tüketim

  32. Sayfa
  Doğal hayattan sağlanan faydaya baskılarOrmanların kapasitesinin üstünde kesilmesiAşırı balık avlama ve avlanma alanlarının tahribiBiyoçeşitlilik için gerekli olan habitatların kaybı2012 palamut bolluğu

  33. Sayfa
  Biyolojik Çeşitliliğin Azalmasının NedenleriHabitatların bozulmasıVolkanik patlamalarGöktaşı düşmesiHabitatların değişmesiİklim DeğişikliğiDağlar-BinalarDeniz seviyesinin değişmesi“Ekzotik” türler Toprak erozyonu

  34. Sayfa
  Türlerin Yok Oluşuna Neden Olmayan FaktörlerEpidemik hastalıklarHastalık ve konukçu arasında hızlı birlikte evrimHer hangi bir alanda rekabetçinin evrimiVar olan organizmalar çok iyi adapte olmuştur

  35. Sayfa
  İnsanların Neden Olduğu AzalmaAşırı avlanma (gıda, kürk, zararlı eradikasyonu vb.)Habitat tahribiAnahtar türlerin tahribiEkzotik türlerin ekosistemlere getirilmesiRekabetçilerAvcılarHastalıklarKirilik

  36. Sayfa


  37. Sayfa
  Biyolojik Çeşitlilik

 • 0
  Önizleme: 2 ay önce

  Biyolojik Çeşitlilik PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  1. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTETEMEL KAVRAMLAR 1.1 Biyolojik çeşitlilik kavramı, ilk olarak 1975-1980 yılları arasında politik metinlerde kullanılmaya başlanmıştır.Biyolojik çeşitlilik için şöyle bir tanımlama yapılabilir (Çepel 1996):"Biyolojik çeşitlilik veya biyoçeşitlilik, bir yaşam ortamındaki canlı türlerin, bunlara ait genetik özelliklerin, habitatların ve bu habitatlarda cereyaneden ekolojik ilişkilerin zenginliğini ifadeeden bir kavramdır."

  3. Sayfa
  Tür çeşitliliği Genetik çeşitlilikHabitat (ekosistem) çeşitliliğiEkolojik işlevlerin (süreçlerin)çeşitliliğiBiyoçeşitliliği simgeleyen 4 temel öğe bulunmaktadır

  4. Sayfa
  "Tür" terimi, biyoloji sistematiğinde şu anlamagelmektedir: Bir toplumu oluşturan canlı bireyler büyüklük, şekil, renk ve benzeri özellikler bakımından önemli farklılıklar göstermezlerse ve bütünönemli görünüm karakteristikleri birbirine uyarsa, böyle bireyler aynı “tür” den sayılır. Tür çeşitliliği denince,belirli bir yaşam ortamındaki canlıların,farklı türler bakımındanzenginliği ve sayısı anlaşılır.1.1.1.Tür Kavramı ve Çeşitliliği

  5. Sayfa
  1.1.2.Genetik çeşitlilik ve yararlarıTür içinde ve türler arasında bireylerin sahip olduğu genetik kompozisyonlarda görülen çeşitliliğe, genetik çeşitlilik denir.Virüsler de dahil olmak üzere,bakterilerden insana kadar her canlı türünde kendine özgü pek çok gen bulunur (Işık 2003).Her türün, diğer türlerden ayrılan kendine özgü genleri olduğu gibi, bir tür içindeki her bireyinde kendine özgü bazı genleri ve gen dizilimleri vardır. Bireylerin gen dizilimleri, o bireyin genotipini oluşturur ve buna bağlı olarak çevrenin de etkisiyle farklı fenotipler ortaya çıkar.

  6. Sayfa
  1.1.3.Ekosistem ÇeşitliliğiCanlıların yaşamını sürdürebilmesi için hava, su, besin maddesi,toprak, ışık, sıcaklık ve fiziksel yaşam yeri gibi çeşitli doğaverilerine gereksinimleri vardır.Bunların yeterli olmaması halinde, genetik çeşitlilik de anlamını ve geçerliliğini yitirir. Çünkü hercanlının, bir ekolojik şiddet faktörüne karşı dayanma gücü sınırlıdır. Bu sınırın adı “ekolojik tolerans” tır.

  7. Sayfa
  Ekosistem çeşitliliği, canlıların yaşamını sağlayan ve onları sürekli olarak etkisinde bulunduran ekolojik koşulların kaynakları, yani ekosistemler ne kadar çeşitli ise,zengin tür toplumlarının neslini sürdürmesio derece güvence altına alınmış olur. Bu güvenceyi sağlayan ekolojik özelliğinadıdır.Örneğin; tarım, mera, orman, göl venehir ekosistemleriyle step, sazlık gibi ekosistemler göz önüne getirilirse, buralarda ne kadar çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ait canlıların birbirinezarar vermeden (rekabetsiz) yaşayabileceğikolayca anlaşılır.

  8. Sayfa
  1.1.4.Ekolojik İşlevlerin (Süreçlerin) ÇeşitliliğiBir yaşam ortamında bir yandan canlı varlıkların kendi aralarında, öte yandan bunların fiziksel çevresiyle olan etkileşiminde çok karmaşık ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkiler ne kadar çok yönlü ise, o ekosistemin işlevleri de o derece çeşitli demektir. Bunlar ne kadar çeşitli ise, ekolojik süreçler de (beslenme, rekabet, gelişim, hareket, yerel dağılım, enerji akımı, madde dolaşımı) o derece çeşitli olacaktır. O nedenle biyoçeşitliliğin dördüncü öğesi olan "ekolojik süreçlerin çeşitliliği", ilk üç temel öğeye ait çeşitliliklerin bir sonucudur. Örneğin, birbirinin tam karşıtı olan güneşli ve gölgeli bakılar, derin ve sığ topraklar; nemli ve kurak çevreler gibi değişik ekolojik koşullara sahip bir ekosistemde sıcağı, derin toprakları, nemli yerleri seven ve sevmeyen şeklinde farklı yetişme ortamı isteği olan bütün canlılar yaşayabilir.

  9. Sayfa
  Biyolojik çeşitliliğin özüne inildiğinde genetik çeşitlilik kavramı ön plana çıkmış ve temel çalışma konularından birisi haline gelmiştir. Bilindiği gibi “genetik çeşitlilik”; bir türün gen havuzundaki kalıtsal bilgilerin zenginliğidir.

  10. Sayfa
  Genetik çeşitlilik tür içi ve türler arası olabileceği gibi çeşitli türlerin oluşturduğu populasyonlar içi ve populasyonlar arasında da olabilir. Gerek tür içi gerekse türler arası varyasyonlar diğer bir ifadeyle genetik çeşitlilik değerlerindeki yüksek oranlar, değişen çevre şartlarına uyum, hastalıklara karşı direnç ve türün adaptasyon kabiliyetini belirlemektedir.

  11. Sayfa
  Genetik çeşitlilik, aynızamanda ıslahçalışmaları için şekillenecek bir hammaddedir. Bunedenle, genetik çeşitlilik ile ilgiliaraştırmalar,orman ağaçları ıslahı programlarındaöncelikliçalışma konuları arasındadır.

  12. Sayfa
  Genetik çeşitlilik;bir türün genhavuzundaki zenginliğidir.kalıtsal Genetikbilgilerin çeşitlilikdeğerlerindeki yüksek oranlar,-Değişen çevre şartlarına uyum,-Hastalıklara karşı direnç ve-Türün adaptasyon kabiliyetini belirler.Genetik çeşitlilik,ekosistemin stabil kalması ve devamlılığında önemli bir göstergesi, ıslah çalışmaları için şekillenecek bir hammaddedir.

  13. Sayfa
  Etkili bir ağaç programı,ıslahı ormanağaçlarının varyasyonlarınıortayaIslahçıkarmayı öngörür.çalışmalarında türüngenetik çeşitliliği önemli olupyüksek olmasıistenir.Ziraseleksiyonla eldegenetik kazançtaentansitesininbunagenetikbağlıdır.kazançedilecek seleksiyon artırılması Böylece artmışolacaktır.

  14. Sayfa
  Genetik Çeşitliliğin Önemi; Gen dizilimlerinde görülen aşırı değişkenlik; aynı zamanda bireylerin (veya populasyonların) herhangi bir çevresel etkene bağlı baskılara dayanma yeteneğini de temsil etmektedir.

  15. Sayfa
  Bir tür içindeki genetik çeşitliliğin azalması; yararlı veya arzu edilen özelliklerin kaybolmasına da sebep olmaktadır. Azalan çeşitlilik; besin üretimi, sanayi ve ilaç için hiç el değmemiş kaynakların kullanılmasına ait seçeneklerin sayısını da azaltabilmektedir

  16. Sayfa
  Etkili bir ağaç ıslahı programı için, doğada mevcut orman ağaçlarının genetik yapılarınıngereklidir. Bu sayedeamaca yönelik üstünbilinmesi her türlü bireylerinbelirlenmesi ve bunayönelik çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. Zira ekonomikliğin çok önemli olduğu bir dönemdeçalışmalardanamacagereksiz kaçınılması, çalışmalarınyönelik yapılmasıyapının iyibakımından mevcut bilinmesi şarttır.

  17. Sayfa
  Gen envanterinin yapılması, populasyonların (orijinlerin) sınırlandırılması,ağaçlandırmalarında genetik yapısı bilinen tohum (sertifikalı tohum) kullanılmasıv.b. olanaklı hale gelmektedir. Böylece genetik çeşitlilik belirlenerek tipik populasyonlar gelecekte gen kaynağı olarak kullanılmak üzere koruma altınaalınmalı ve gen koruma ormanları oluşturulmalıdır. Yerinde korumanın (in-situ) mümkün olmadığı yada olamayacağı durumlarda ise ex-situ koruma önlemelerine (tohumların muhafazası, ağaçlandırma yapılması, tohum bahçelerinin tesisi vb.) başvurulması gerekmektedir. Ayrıca gelecek nesiller için var olan GENETİK MİRAS mutlaka korunmalı, genetik çeşitlilik generasyondan generasyona aktarılmalıdır.

  18. Sayfa
  RAPD yöntemiyle elde edilen bantlarGENETİK ÇEŞİTLİLİK NASIL BELİRLENİR?Genetik çeşitliliğin belirlenmesinde çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar arasında morfolojik ve fizyolojik karakterler ile genetik karakterlerin belirlenmesi sayılabilir.Genetik karakterlerin belirlenmesinde izoenzim analizleri, DNA ve benzeri moleküler markerler vb. kullanılmaktadır. Bu çalışmalar laboratuar ağırlıklı çalışmalardır.Fidan boyuİzoenzim yöntemiyle elde edilen bantlar Morfolojik karakterler

  19. Sayfa


  20. Sayfa


  21. Sayfa
  Kalıtsal kromozomlardakifaktörler genlertarafından kontrol edilir. Her kromozomda kalıtsal özellikleri nakleden çok sayıda gen bulunur. Her bir özellik bir veya birden fazla gen tarafından kontrol edilir.Genler kontrol özelliklereettiklerigöresınıflandırılabilmektedir.Örneğin soğuğa dayanıklılığıgenler, sağlayanhızlı genler,sağlayan büyümeyi vb.

  22. Sayfa
  LokusAllel GenlerHomolog kromozomlarKromotit

  23. Sayfa
  Ormanolarakağaçlarında genetik çeşitlilik çalışmaları ilkmorfolojik karakterlere ardından fizyolojikkarakterlere dayalı olarak devam etmiştir.Son yıllarda ise genetik çeşitlilik moleküler düzeyde ele alınmıştır. Bunların başında da elektroforesis tekniği kullanılarak enzimlerin analizi gelmektedir. Şimdilerde ise DNA markörlerine dayalı RAPD, RAFL vb. teknikler kullanılmaktadır.İzoenzim yöntemiyle elde edilen bantlarRAPD yöntemiyle elde edilen bantlar

  24. Sayfa
  İzoenzim Analiz YöntemiGenotip olaylarını belirleyen özelliklerinbüyük bir grubu biyokimyasalbulunmaktadır. Bunlar geneldeürünlerdeproteinlerinbulundukları ve enzimler ile izoenzimleri de içeren gruplardır.Enzimlerin Fonksiyonları ve Yapıları: Enzimler yüksek seviyede özellikleri olan ve organlarda cereyan eden madde değişim olaylarını katalize eden protein molekülleridir. Bu reaksiyon esnasında enzimler hiçbir değişikliğe uğramazlar.Enzimler veya izoenzimler bitkilerde kalıtsal olan ve farklı çevre koşullarında da değişime uğramayan özellikler oluştururlar. Bu nedenlerle tıpta ve tarımda uzun zamandan beri kullanılmakta olan izoenzim analiz yöntemleri son 20 yıldan beri orman ağaçları ıslahının uğraşı alanına girmiştir.

  25. Sayfa
  bitkisel dokulardan izo- enzimleri elektroforesistekniği ile izole etmek ve renklendirmek esasına dayanır.Nişasta jel elektroforesis ile elde edilen ve adına 'Zimogram' denilen bant örnekleri ise karşılaştırma yöntemi ile değerlendirilir.İzoenzim Analiz Yöntemi

  26. Sayfa
  Canlılara ait herhangi bir karakterde yapılanölçüm ve gözlemler için aşağıdakiP = G + Eeşitliği geçerlidir.P: Ölçülen yada gözlenen karakterin fenotipik değeri.G: Ölçülen yada gözlenen karaktere ait genotipik değer. E: Çevresel etkenlerin neden olduğu sapma.Genotip-Fenotip ilişkisi

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi Videoları

 • 4
  9 ay önce

  Biyolojik çeşitlilik nedir, neden önemlidir? Biyolojik çeşitlilik yeryüzünde yaşayan tek hücreli mikroorganizmalar da dahil olmak üzere tüm canlı çeşitliliğini kapsar. Biyolojik çeşitlilik incelenirken her canlının kendi türü içerisindeki genetik çeşitliliğine ve yaşam alanına bakılır. Biyolojik çeşitlilik ekosistemleri devamlılığı ve dayanıklılığı açısından önemlidir.

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)